Skip LoginSkip Online Users
 

Online Users

(last 5 minutes)
None
 
Skip ติดต่อเรา
 

ติดต่อเรา

ศูนย์ RSU Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 11 ชั้น 12 ห้อง 1213
อาคารรัตนคุณากร
โทร: 0-2997-2222
เบอร์ภายใน: 4160
โทรสาร:4145
e-Mail: cyberu@rsu.ac.th

 
 
 
 
..
  • 0
    pic

    ระบบ Rangsit LMS เวอร์ชั่นเก่า (elearning.rsu.ac.th) จะสามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เท่านั้น หลังจากวันดังกล่าวระบบ Rangsit LMS เวอร์ชั่นเก่า จะทำการปิดระบบอย่างถาวรจึงใคร่ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆในรายวิชาของท่านในระบบ Rangsit LMS เวอร์ชั่นเก่า หรือกรอกข้อมูลขอโอนย้ายรายวิชาให้เรียบร้อยก่อนถึงวันปิดการใช้งานระบบ