การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
(PRS 132)

 
 This course requires an enrolment key
 
 

อธิบายสั้นๆ

ศึกษาลักษณะและวิธีการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ องค์ประกอบที่สำคัญทั้งทางด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา สภาวะแวดล้อมอันมีผลต่อการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ รวมทั้งวิธีโน้มน้าวใจ โดยใช้สื่อประเภทต่างๆ ทั้งที่เป็นหนังสือ บุคคล และสื่อมวลชน ให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล

This course requires an enrolment key