สถิติการใช้งานของรายวิชา ปี 56
 
  ทุกรายวิชาของทุกคณะที่มีอยู่ในระบบ Elearning

Rangsit English Language Institute
International College
กายภาพบำบัด
การแพทย์แผนตะวันออก
ทันตแพทยศาสตร์
ทัศนมาตรศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีชีวภาพ
นิติศาสตร์
นิเทศศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
บัญชี
บริหารธุรกิจ
พยาบาลศาสตร์ (Nursing)
แพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ (College of Engineering)
ศิลปะและการออกแบบ
ศิลปศาสตร์ (Liberal Arts)
เศรษฐศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
Chinese Business School
Office of International Affairs
หลักสูตรการใช้งานระบบ lms สำหรับผู้ดูแลระบบ ผู้สอน และผู้เรียน
รัฐประศาสนศาสตร์
สำนักหอสมุด
บัณฑิตวิทยาลัย
Training e-Learning


Course Fullname
COM113 : การพูดสำหรับงานสื่อสารมวลชน(ธนกฤต)
RTV220 (อ.สุรัตน์)
COM215 : การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
ENG111 : English for Science and Technology
ENG106 : Basic English Listening & Speaking
รายวิชาTest010
รายวิชาTest007
รายวิชาTest008
รายวิชาTest009
ENG004 : Basic English Wriiting
ENG112 : Foundation English for Science and Technology II
ENG102 : Foundation English II
ENG111 : Foundation English for Science and Technology 1
ENG124 : English Reading and Writing 1
ENG103 : Foundation English III
ENG113 : Foundation English for Science and Technology III
Course Fullname 101
คู่มือการใช้งานโปรแกรมCourseLab 2.4
English for Ph.D.
ENG101 : Foundation English I