สถิติการใช้งานของรายวิชา ปี 56
 
  ทุกรายวิชาของทุกคณะที่มีอยู่ในระบบ Elearning

Rangsit English Language Institute
International College
กายภาพบำบัด
การแพทย์แผนตะวันออก
ทันตแพทยศาสตร์
ทัศนมาตรศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีชีวภาพ
นิติศาสตร์
นิเทศศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
บัญชี
บริหารธุรกิจ
พยาบาลศาสตร์ (Nursing)
แพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ (College of Engineering)
ศิลปะและการออกแบบ
ศิลปศาสตร์ (Liberal Arts)
เศรษฐศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
Chinese Business School
Office of International Affairs
หลักสูตรการใช้งานระบบ lms สำหรับผู้ดูแลระบบ ผู้สอน และผู้เรียน
รัฐประศาสนศาสตร์
สำนักหอสมุด
บัณฑิตวิทยาลัย
Training e-Learning


Course Fullname
ACC333 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี(wattanee)
ACC310 : การสอบบัญชี
หลักการบัญชีขั้นกลาง 2 (Principles of Intermediate Accounting II)
ACC412 : การบัญชีชั้นสูง2
ACC100 : หลักการบัญชีการเงิน
หลักการบัญชีขั้นสูง
ACC152 : หลักการบัญชี2
ACC312 Institutional Accounting (Varong)
ACC427 Advanced Accounting I (varong)
ACC428 : หลักการบัญชีขั้นสูง 2 (Principles of Advanced Accounting II)
ACC490 : สัมมนาบัญชี
ACC151 หลักการบัญชี1(Akarawat)
ACC251/220 : หลักการบัญชีขั้นกลาง 1 (Arisara)
ACC333 : โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
ACC110 : หลักการบัญชีขั้นต้น (wattanee)
ACC151 หลักการบัญชี1(wattanee)
ACC490 : สัมมนาการบัญชีการเงิน
ACC312 : การบัญชีเฉพาะกิจการ (Institutional Accounting)
ACC313 : การวางแผนและการควบคุมโดยงบประมาณ (Budgetary Planning and Control)
ACC333 : โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี : Accounting Software Package (อ.เปรมารัช)